דוח מבקר העירייה, נפתלי אקרמן, התרכז בחמישה נושאים. לצד מילים יפות על עבודות העירייה, הוא כלל גם לא מעט ביקורת על התנהלות ביה"ס 'דה שליט', פינוי האשפה, ההנחות בארנונה, ההתנהלות מול היסעי החינוך והמוקד העירוני. מדובר בדוח ראשון שהגיש המבקר הנוכחי, שנכנס לתפקיד לפני שנה. 

שוטרים ופקחים ליד השוק העירוני רחובות | צילום: אביגיל קדם

1. ביה"ס 'דה שליט'

בדוח המבקר נטען לחוסר מודעות לנהלי עבודה.

תגובת ראש העירייה: "תבוצע פעילות להגברת והעמקת מודעות הגורמים המקצועיים בבתי הספר לקיום  הנהלים ולחשיבות העבודה בהתאם".

הביקורת בדקה את אופן שמירת פנקסי הצ'קים והחתימה עליהם. הבדיקה העלתה כי כל פנקסי ההמחאות הריקים של בית הספר נשמרים באופן נאות בכספת נעולה.

הביקורת מעלה כי ניהול הכספים בפועל, הן בחשבון "רשות" והן בחשבון "הורים" בבתי הספר מתבצע ע"י מזכירת בית הספר. מנהל בית הספר מבצע מעקב ובקרה אחר ניהול התקציב, והיתרות הכספיות העומדות לרשות בית הספר באופן שוטף במסגרת ישיבות תקופתיות עם המזכירה.

בית ספר דה שליט רחובות | צילום אביגיל קדם

אם זאת מנהל בית הספר אינו נוהג לצפות בעצמו בדפי חשבונות הבנק באמצעות כניסה לחשבון באתר. לדעת הביקורת ישנה חשיבות שמנהל בית הספר יעיין בתנועות הבנק ובהעתקי ההמחאות באמצעות כניסה לחשבון הבנק באינטרנט ויבצע בקרה נוספת על ניהול הכספים.

עוד מצוין בדוח הביקורת: היעדר ביצוע ספירות קופה תקופתיות, ליקויים בכל הנוגע לחתימות ומורשי חתימה על מסמכים כספיים, ליקויים בקבלות בגין תשלומים, ליקויים הנוגעים להתאמות בנק, רכישות שלא בהתאם לנוהל רכש מקובל.

תגובת ראש העירייה: "תישלח הנחיה למנהלי בתי הספר".

2. פינוי והטמנת פסולת

מהביקורת עולה כי לא נקבעו נהלי עבודה כתובים בדבר אופן ניהול הפעילות באגף איכות הסביבה, בכלל זה: ניהול ובקרה על טיאוט הכבישים והרחובות, פינוי האשפה הביתית ופינוי הגזם ברחבי העיר, הגדרת תהליך אישור התשלומים לקבלני המשנה, הנחיות עבודה למפקחים בדבר ביצוע בקרת איכות על עבודות הניקיון, הנחיות להטלת קנסות במידת הצורך, וכדומה.

תגובת ראש העירייה: "ההמלצות מקובלות והאגף יפעל לקביעת נהלים".

פינוי פסולת ברחובות | צילום: אביגיל קדם

עוד מציין הדוח אי ניצול מערכות המידע שברשות האגף.

תגובת ראש העירייה: "ההמלצות מקובלות והאגף פועל ליישומן".

סעיף נוסף מציין כי לא נמצא ליקוי בהתקשרות עם קבלני המשנה, אך נמצא העדר תיעוד בקרה ופיקוח על עבודת קבלני המשנה.

תגובת ראש העירייה: "המלצת הביקורת להידוק הבקרה תתבצע באמצעות עובד בקרה לאישור כלל התשלומים, בנוסף לתהליכים הקיימים. בהקשר זה, לבקשת המנכ"ל נערכה בדיקת חשבונות באגף החינוך, שהעלתה חשד  לתשלומי יתר, הוגשה תלונה במשטרה".

הדוח מציין גם היעדר מקום ייעודי לפינוי פסולת.

תגובת ראש העירייה "קיים קושי במרחב העירוני של רחובות המאופיין בציפוף".

סעיף נוסף הוא פגיעה במרחב הציבורי בשל השלכת גזם ופסולת מוצקה, והשלכת פסולת מסביב למוטמנים.

פינוי והטמנת פסולת | צילום מתוך דוח המבקר

תגובת ראש העירייה: "המוטמנים צפויים לעבור בקרוב לבעלות העירייה, דבר שיאפשר להגביר את תדירות הפינוי ולהבטיח את איכות השטיפה של המוטמנים".

סעיף נוסף בדוח מעלה ביקורת על הקושי באכיפה כנגד אי איסוף גללי כלבים.

תגובת ראש העירייה: "מתקיימים מבצעי אכיפה ומוטלים קנסות".

3. הנחות בארנונה

בדוח נמצא היעדר מבחני משנה לזכאים להנחה.

תגובת ראש העירייה: "הנושא ייבחן".

סעיף נוסף בדוח: אי הקפדה אחר מילוי טופס בקשה בהנחות סקטוריאליות. נמצא כי האגף אינו מקפיד אחר המצאות טפסי בקשה בבקשה למתן הנחות הבאות: ארבע נפשות, אזרח ותיק, הנחת קשיש, נכי רדיפת הנאצים, אסירי ציון, ועוד.

סעיף מעורר סימני שאלה בדוח הביקורת הוא היעדר בקרה למניעת המשך הנחות לנפטרים.

תגובת ראש העירייה: "יהודק הפיקוח אחר תום זכאות באמצעות דו"חות מעקב שיופקו ממערכת אוטומציה".

4. היסעים בחינוך

לפי הדוח, כתוצאה משיטת התקצוב הנהוגה בעירייה (המקובלת ברשויות המקומיות), לא מתקיים קשר עקבי, בין תכנית ההיסעים, לבין תקציב העירייה.

תגובת ראש העירייה: "העירייה תרכוש תוכנה ייעודית שתשמש להידוק הבקרה והפיקוח אחר התשלומים בגין היסעים".

5. ניהול המוקד העירוני

ממצאי הדוח העלו קשיים רבים בניהול המוקד העירוני. ביניהם: סגירת פניות ללא טיפול וללא משוב לפונה. סיווג וסגירה של הפניות כ'מטופלות' - נמצאו מקרים בהם התייחסות שגויה לתלונות, מביאות להטעיית התושבים וממילא לפניות חוזרות ולכפילות הטיפול והעיסוק באותם מקרים. היעדר מענה והתייחסות לפניות – מתלונות שהופנו לביקורת עולה כי קיימים מקרים בהם כתוצאה מאילוצים שונים, השיהוי בטיפול בפניה נמשך זמן רב, ללא שניתנת לתושב התייחסות כלשהיא לטיפול בפנייתו.

ריכוז תלונות תושבים על לכלוך | צילום: מתוך הדוח

ריכוז תלונות תושבים על לכלוך | צילום: מתוך הדוח

עוד מעלה הדוח סגירה בלתי מבוקרת של פניות בנושאי ניקיון, חוסר בקרה מספקת אחר מהימנות הדיווח המקצועי.

המלצות מבקר העירייה בנושא המוקד היו משלוח משוב לכלל הפניות, לרבות מקרים של חוסר אפשרות לטפל והידוק הבקרה והפיקוח על סגירת הפניות.

תגובת ראש העירייה:"בוצע"

את הדוח המלא ניתן לקרוא כאן

מעיריית רחובות נמסר:

"עבודת העירייה היא פסיפס מורכב וענק של אלפי עובדות ועובדים העושים עבודתם נאמנה. אנו מייחסים חשיבות רבה לאיתור ממצאים ע"י הביקורת, ורואים בעבודה זו חלק בלתי נפרד במכלול פעילותה של העירייה. 

חשוב לציין כי בהתייחס לכל נושאי הדו"ח לשנת 2017, הלקחים הופקו, הליקויים תוקנו, וההמלצות בשלבי יישום בשטח.

העירייה תמשיך בביצוע משימותיה תוך שמירה על החוק ועל כללי המנהל התקין,  תוך חתירה מתמדת להעניק לאזרחי רחובות את מלוא השירותים והטיפול שהם ראויים לו". 

התייחסות מבקר העירייה:

"ברצוני לציין בחיוב את התייחסות החיובית והרצינית של כלל העובדים לתפקיד הביקורת;  הביקורת זוכה לשיתוף פעולה מלא החל מראש העיר ומנכ"ל העירייה וכלה באחרון העובדים. מנכ"ל העירייה ומנהלי האגפים קשובים לממצאים והמלצות הביקורת. בכל אחד מהנושאים שבוקרו, התקיימו ישיבות עבודה שדנו באופן ענייני ומקצועי בממצאים שהועלו, ובדרכים ליישם את המלצות הביקורת".